als Jezus nu eens nooit geboren was …

0
2446

de krachtige invloed van het Christendom op de wereldgeschiedenis

Al de legers die ooit hebben gemarcheerd, al de zeemachten die ooit de zee bevoeren, al de regeringen die ooit het bewind voerden, al de koningen die ooit geregeerd hebben, al dezen tesamen, hebben het leven van de mens op aarde niet in die mate kunnen beïnvloeden als dat ene, enkele leven van Jezus Christus.

Al de legers die ooit hebben gemarcheerd, al de zeemachten die ooit de zee bevoeren, al de regeringen die ooit het bewind voerden, al de koningen die ooit geregeerd hebben, al dezen tesamen, hebben het leven van de mens op aarde niet in die mate kunnen beïnvloeden als dat ene, enkele leven van Jezus Christus.

DE GROEI VAN EEN MOSTERDZAAD

Jezus zei dat het Koninkrijk des hemels is als een mosterdzaadje. Als het gewas volgroeid is, voorziet het in schaduw en een rustplaats voor vele vogels. Deze gelijkenis is toepasselijk op het Christendom. Het begin daarvan was klein en nederig, want een rondtrekkende rabbi predikte en deed wonderen in Israël, 3½ jaar lang. Vandaag, verspreid over de meeste landen van de wereld, zijn er bijna 2 miljard gelovigen die Hem belijden en tientallen miljoenen wier levensdoel het is Hem te dienen. In weerwil van haar nederig begin heeft de Kerk op aarde meer veranderingen ten goede teweeggebracht dan welke andere beweging, hoe machtig ook. Het belangrijkste werk en hoofddoel van het Evangelie is en blijft echter de redding van ontelbare zielen. De invloed van Christus op de wereld is onmetelijk.

Wij willen u in vogelvlucht een glimp laten zien van enkele van de ontelbare gebieden in het bestaan van de mensheid, waar de invloed van het Christendom duidelijk waarneembaar is.

DE WAARDE VAN EEN MENSENLEVEN

Vóór de komst van Christus was een mensenleven weinig waard. Ook vandaag nog, in de delen van de wereld waar het Evangelie nog niet is doorgedrongen, wordt een mensenleven niet geteld. Maar Jezus Christus heeft de mensheid nieuw inzicht gegeven in de waarde van elk mensenleven. Het Christendom is de schakel tussen de Joden – die eerst de Goddelijke openbaring ontvingen dat de mens geschapen is naar Gods beeld – en de heidenen, die uitermate weinig waarde hechten aan het mensenleven. In het na-christelijke Westen verzaakt men het Joods-Christelijke erfgoed en wordt het leven van de mens niet meer waardevol geacht.

KINDEREN

In de oude wereld vóór Christus waren kinderoffers als deel van de heersende religie een algemeen verschijnsel. Voordat de Joden Kanaän veroverden, offerden de Kanaänieten een groot aantal kinderen aan de afgoden, iets wat door opgravingen bewezen is. In het klassieke Rome en Griekenland was abortus aan de orde van de dag en verkeerden ongeboren baby’s in groot gevaar (zoals zij ook nu weer in gevaar verkeren vanwege de invloed van de moderne heiden). Ook werden in die landen baby’s waar iets aan mankeerde, of die anderszins ongewenst waren, (als men erdoor werd beperkt in levensstijl, of als het teveel ging kosten) in een bos of op een berg achtergelaten, om door wilde beesten verscheurd te worden, door roofvogels gegeten te worden, of te verhongeren. Dit was een algemeen geaccepteerde gewoonte. Vooral als de nieuwgeborenen meisjes waren gebeurde dit dikwijls, daar vrouwen minderwaardig werden geacht. (Naar ons op TV wordt verteld worden in China pasgeboren meisjes nog steeds gedood). Als kinderen mochten blijven leven, werd de helft van hen niet ouder dan acht jaar. Ze werden namelijk het eigendom van de vader, die ze kon doden wanneer hij er zin in had. Dit ondervond algemene goedkeuring.

Toen kwam Jezus. Hij vond het niet minderwaardig om ontvangen te worden in de schoot van een maagd, maar vernederde Zich en werd gelijk aan de mens. Sinds die tijd hebben christenen het mensenleven hooggeschat als iets heiligs, ook het leven van de ongeborene. Jezus riep de kleintjes tot Zich en zei: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet” (Lucas 18:16).

De invloed van Zijn Woord gaf waarde aan het kinderleven. In oude tijden bevocht de christelijke Kerk abortus, zoals zij dit ook nu weer doet. Door de jaren heen was de christelijke Kerk er de oorzaak van dat abortus en kinderdoding onwettig werden verklaard. Er is een brief gevonden die in de tweede eeuw N.Chr. werd geschreven, gericht aan Diognetus. Hierin staat o.a.: “Christenen trouwen en krijgen kinderen, maar zij doden hun kinderen niet, doch zorgen voor ze…”. Dit is weer een duidelijk bewijs van de toestand in die tijd.

VROUWEN

Ook werd de vrouw uit haar verachte staat door Christus bevrijd, doordat het Nieuwe Testament de vrouw gelijkstelt met de man, zie bijv. 1 Cor. 11:10: “In de Here is evenmin de vrouw iets zonder de man als de man zonder de vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw” en zoals Galaten 3:28 zegt: “Hierbij is geen sprake van … mannelijk en vrouwelijk: gij zijt allen immers één in Christus Jezus”. In de middeleeuwen werden in vele landen (o.a. China, India en Pakistan), waar het evangelie nog niet was doorgedrongen, vele pasgeboren meisjes verdronken als kleine hondjes of op andere wijze gedood. In de laatste twee eeuwen echter, werd vanwege het grote aantal zendingsbewegingen het leven van vrouwen en meisjes zeer verbeterd. Vóór de invloed van het Christendom in India bijv. werden de weduwen met het lijk van hun echtgenoot op de brandstapel verbrand. Als in Afrika de hoofdman van een stam stierf, werden zijn vrouwen en bijvrouwen eveneens gedood.

BEJAARDEN

In het kort: vele stammen en volken doodden hun ouderen. De Eskimo’s bijvoorbeeld, doodden de ouderen door ze op drijfijs de zee in te sturen! Helaas, nadat de ouderen jarenlang in vele landen met eerbied behandeld werden, is men in bepaalde landen, zoals Nederland, weer teruggekeerd tot de oude heidense gewoonten en is euthanasie aan de orde van de dag.

ONTFERMING EN BARMHARTIGHEID

Vele legale hervormingen werden in beweging gezet door de Romeinse keizers Constantijn en Justinian door de invloed van het Christendom. Wetten die wrede sport verwierpen, het brandmerken van slaven verboden en kinderen, gehandicapten, vrouwen, slaven, gevangenen enz. beschermden. Ziekenhuizen en weeshuizen werden opgericht om te zorgen voor zieken en vondelingen, enz.

Vóór de komst van Christus was er, volgens geleerden die onderzoek deden, geen spoor van georganiseerd liefdewerk te vinden in de geschiedenis. Toen Jezus kwam gaf Hij een wonderbaar voorbeeld in het zorgen voor de armen en verdrukten. Hij spoorde Zijn volgelingen aan hetzelfde te doen. Een van Zijn bekendste gelijkenissen is die van de barmhartige Samaritaan. Deze gelijkenis had grote invloed op de Westerse civilisatie, evenals Zijn aansporing: “Hebt elkander lief’ en “Hebt uw naaste lief als uzelf’. In de middeleeuwen waren grote voorbeelden onder de christenen van liefde en hulp aan de armen en hongerigen. Alle liefdewerk wijst op Jezus Christus, of mensen het nu willen erkennen of niet.

ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

iedere school die u ziet, ook ieder college en universiteit, van welke richting ook, is een zichtbaar teken van de invloed van Jezus Christus. Onderwijs voor de massa wortelt in het Christendom. Daarvoor was het alleen voor de rijken en hooggeplaatsten. Ook werden de grootste universiteiten wereldwijd gestart door christenen voor christelijke doeleinden. Het idee van onderwijs voor iedereen kwam direct voort uit de Reformatie, toen pauselijke autoriteit werd vervangen door bijbelse autoriteit. De Protestantse leiders waren ervan overtuigd, dat wilde de reformatie standhouden, het noodzakelijk was dat men in alle lagen van de bevolking de Bijbel moest kunnen lezen. In het bijzonder gaan deze wortels terug naar Calvijn, (1509-1564) de Hervormer van Genève. Het Calvinisme en het onderwijs zijn zeer nauw verbonden. Waar het ook doordrong gaf het een krachtige impuls tot algemeen onderwijs.

GEZONDHEID EN MEDICIJNEN

Eerst geven wij u een van de duizenden voorbeelden van gelovigen die in de Naam van Jezus aan de nood in de gezondheidszorg tegemoetkwamen – een natuurlijke uitwerking van het Christendom in actie. In 1931 begonnen enkele Noord-Amerikaanse zendelingen een christelijk kortegolf-radiostation in Quito, Equador, dat geheel Latijns-Amerika en daarbuiten bediende. Langzamerhand kwamen veel mensen uit de omgeving en de omliggende landen naar het radio-station om medische hulp te zoeken. Zij namen aan dat deze mensen die voor hun ziel zorgden, ook hun lichamen wilden bedienen. Zodoende voegde in de jaren vijftig dit station (De Stem van de Andes) een ziekenhuis toe aan de zendingspost. Vandaag is het een van de grootste ziekenhuizen in het gehele land. Het Christendom heeft belangrijk bijgedragen op het gebied van de gezondheid. Ten eerste, een christelijke leefwijze is een gezonde leefwijze. Ten tweede: het voorbeeld en het onderwijs van Jezus heeft ontelbare predikers, priesters, monniken, nonnen, zendelingen, artsen en grote aantallen leken, geïnspireerd om medische hulp te brengen aan de armen in praktisch ieder land van de wereld.

In de Evangeliën lezen wij dat Jezus Christus “rondging, genezende allen die door de duivel overweldigd waren”. Hij legde de handen op de mensen en zij werden genezen. De boodschap die Jezus bracht werd zichtbaar en voelbaar door Zijn bediening van genezing. Elke genezing was een welsprekende prediking dat Hij zelfs Heer was over ziekte en dood. Hij gebood ons hetzelfde te doen: te zorgen voor de armen en de zieken. Gedurende 2000 jaar hebben miljoenen christenen dit gedaan. Hij raakte blinde ogen en dove oren aan en ziekenhuizen ontstonden over de hele wereld. Vóór Christus kwam waren deze praktisch niet te vinden. Hij raakte een melaatse aan, die niemand wilde benaderen en leprozeries ontstonden overal in de wereld vanwege het voorbeeld en onderwijs van Jezus Christus.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in