de biologische pincode

0
2281

Bij de inzet van computertechnologie is identificatie van cruciaal belang. Is degene die geld opneemt of toegang wil tot een beveiligde ruimte ook daadwerkelijk degene die daartoe gerechtigd is?

Binnen enkele jaren zal de huidige pincode met nummer worden vervangen door een biologische pincode. Deze nieuwe technologie, aangeduid als biometrische verificatie, heeft als uitgangspunt dat ieder mens unieke lichaamskenmerken heeft, die onlosmakelijk met de persoon zijn verbonden.

In het vakblad “Cards in business” van december 1997 werd in een uitgebreide publikatie aangekondigd, dat gemeenten in ons land bezig zijn met de ontwikkeling van een intelligente chipkaart. Een kaart die moet dienen als een betrouwbaar identificatiemiddel en tevens toegangskaart is voor gemeentelijke voorzieningen. Uitgangspunt is dat een unieke en betrouwbare vaststelling van de identiteit van de burger van groot belang is voor een doelmatig bestuur. In het voorjaar van 1998 kondigde de rijksoverheid de introductie aan van een nieuwe identiteitskaart rond het jaar 2002. Nieuw is dat voor beide kaarten wordt overwogen gebruik te maken van de genoemde nieuwe technologie, biometrische verificatie ook wel aangeduid als “de biologische pincode”. Het systeem houdt in dat de identiteit van een kaarthouder wordt geverifieerd aan de hand van een uniek lichaamskenmerk. Dit kenmerk zal de huidige pincode (Persoonlijk Identificatie Nummer) vervangen. Unieke lichaamskenmerken zijn onder andere de samenstelling van gelaat of iris, de geometrie van het bloedvatenstelstel in de hand of vingerafdrukken. Het feit dat bepaalde lichaamskenmerken uniek zijn is niet nieuw en deze kennis wordt reeds vele jaren gebruikt bij politie-onderzoeken. Daders van delicten kunnen worden opgespoord aan de hand van vingerafdrukken, die op de plaats van een misdrijf zijn achtergelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kans dat twee mensen op aarde vijftien of meer dezelfde kenmerken van één vingerafdruk hebben, nihil is. Hetzelfde uitgangspunt wordt toegepast bij de biologische pincode. In de Verenigde Staten wordt de nieuwe identificatiemethode al op grote schaal gebruikt. In ons land wordt het toegepast in asielzoekerscentra en bij enkele grote bedrijven, zoals een containerbedrijf op de Maasvlakte. Na invoering van het systeem moet degene die voor een kaart in aanmerking komt zich bij een loket vervoegen, waar een of meer unieke lichaamskenmerken worden omgezet in computertaal. Deze informatie wordt opgeslagen op een smartcard (intelligente kaart) en wellicht ook in een centraal computerbestand. Als de kaarthouder geld opneemt bij een geldautomaat of ergens naar binnen wil, maakt een camera een opname, bijvoorbeeld van het gelaat of de vingerafdruk en vergelijkt deze met de fysieke kenmerken die zijn opgeslagen op de smartcard.

Er bestaan nogal wat bezwaren tegen het systeem, vooral tegen de registratie van unieke lichaamskenmerken in een centraal computerbestand. Critici zijn van mening dat moeilijk is te overzien, wat op termijn de risico’s kunnen zijn voor de privacy van individuen. Bijvoorbeeld het effect van de biologische pincode in combinatie met de invoering van een uniek persoonsnummer en de grootschalige koppeling van computerbestanden. Oud -staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken, die de invoering van de biologische pincode aankondigde, gaf overigens zelf aan dat onderzoek naar de gevolgen van biometrie voor de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is. Rijkelijk laat naar mijn mening, want het systeem is reeds operationeel. Bij dit soort wetenschappelijke ontwikkelingen leert de praktijk, dat ethische vragen zo vroeg mogelijk aan de orde moeten worden gesteld, bijvoorbeeld tijdens de experimentele fase. Anders is er geen houden meer aan.

VOORDELEN

Om de voordelen van de biolocische pincode kan niemand heen. Wie geld opneemt kan zijn pincode niet meer vergeten. Diefstal van waardepapieren en fraude zullen fors worden teruggedrongen en het risico van persoonsverwisseling is te verwaarlozen. Het gebruik van biometrie heeft voordelen boven het implanteren van een microchip onder de huid, een technologie die reeds op grote schaal bij dieren wordt toegepast voor identificatie en opsporing. Het inbrengen van zo’n chip vergt een injectie of kleine ingreep en de ingebrachte microchip kan worden verwijderd of defect raken. Ook omdat de apparatuur inmiddels betaalbaar is geworden, verwacht ik dat de grootschalige introductie van de biologische pincode een kwestie van tijd is. Nu reeds kan ik op basis van reacties en signalen afmeten, dat velen de biologische pincode beschouwen als een “digitaal brandmerk” en door de discussie erover aan het denken zijn gezet.

TOTALE CONTROLE

De geschetste ontwikkeling past haarscherp in de context van de tekenen des tijds waarvan we als gelovigen thans getuige zijn. De tekenen in de natuur, oorlogen en onrust onder de volkeren, de toename van wetteloosheid en verharding, het herstel van Israël. Onderwerpen waaraan in De Oogst met grote regelmaat aandacht wordt besteed. Een van de tekenen des tijds wil ik benadrukken, namelijk het wereldwijde eenheidsstreven op politiek, economisch en religieus terrein. Dit proces kan worden versneld door onverwachte ontwikkelingen, zoals een ernstige financiële crisis, natuurrampen of een oorlog in het Midden-Oosten. De verhoudingen op het wereldtoneel en de posities van nationale overheden kunnen daardoor in korte tijd ingrijpend wijzigen en de weg vrij maken voor een wereldheerser die uit zal zijn op totale controle van de wereldbevolking. Door de grootschalige toepassing van computers en telecommunicatie-apparatuur vervagen de landsgrenzen en wordt de wereld verkleind tot een “dorp”, een “Global village”. Een toekomstige machthebber of instantie kan deze instrumenten gebruiken om de mensheid te controleren en manipuleren.

Het bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 13, handelt over de opkomst van een wereldheerser, aangeduid als het beest. Deze vleesgeworden uiting van het kwaad zal macht uitoefenen, de bewoners van de aarde verleiden en indrukwekkende tekenen doen. Het merendeel van de bewoners van de aarde zal deze machthebber aanbidden en volgzaam zijn merkteken op rechterhand of voorhoofd accepteren. Wie niet over dat merkteken beschikt, zal worden uitgesloten van het economische en sociale verkeer ( Openbaring 13:11-18).

666

In Openbaring 13:18 wordt als getal van de komende wereldheerser het getal 666 genoemd. Er staat duidelijk bij dat het om een mens gaat. Zes is het getal van de mens, het bijna volmaakte. 666 staat voor de excessieve 6, het is de som van alle getallen van 1 tot en met 36 en dat is 6 x 6. Het gaat in dit bijbelgedeelte om een ontzagwekkende machthebber, zoals er nog nooit in de geschiedenis is geweest. Een mens die zich als een god willaten aanbidden. Er zijn schriftcritici die menen dat het bijbelboek Openbaring niet op onze tijd slaat, maar een verwijzing is naar
het dictatoriale Romeinse Rijk aan het begin van onze jaartelling. Het beest zou dan keizer Nero zijn. Anderen stellen dat het om Hitler ging. Ik wijs deze uitleg af. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid waren de omstandigheden zodanig, dat Openbaring 13 letterlijk in vervulling kon gaan. Door de moderne technologie is het allemaal realiseerbaar. Op de drempel van 2000 tekent zich haarscherp af, wat mensen met visie zoals de inmiddels overleden broeders Huib Verweij en Joop van Baaren reeds aan het begin van de zeventiger jaren voorzagen. Waakzaamheid is dan ook geboden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in