papa, ik geloof niet meer in God

0
2765

Ik kon mijn oren niet geloven. Het was laat op de avond. Ik was nog wat aan het werk in mijn studeerkamer. Toen was mijn dochter binnengekomen en ze zei: “Papa, ik geloof niet meer in God!” En ze huilde.

Eerst voelde ik boosheid in mij opkomen, boosheid over het schoolsysteem, waar jonge mensen dingen moeten leren, die het geloof afbreken. Daarna werd ik bevreesd. Hadden wij ergens gefaald in onze opvoeding? Er rees een stil gebed in mij: ,,Here help!”
Vrijwel onmiddellijk daarna werden mijn gedachten bepaald bij een serie preken over het boek Handelingen, die ik in de gemeente had gehouden. Daarbij was ik getroffen door een thema, dat me enorm had aangesproken: de historische betrouwbaarheid van de fundamenten van ons geloof! En zo hebben we samen het boek Handelingen opgeslagen.

HISTORISCHE BEWIJZEN VOOR DE OPSTANDING

Het eerste waar we bij stilstonden, was Hand. 1:3 waar Lucas aan de ,,hoogedele” Theophilus (vgl. Luc.1:3), een man met een hoge positie, schrijft, dat Jezus Zich na Zijn lijden met vele ,,kentekenen” levend heeft vertoond. Het woord kenteken, dat Lucas hier gebruikt (in het Grieks tekmèrion) betekent (onweerlegbaar) bewijs. ,,Wat zijn deze onweerlegbare bewijzen?”, vroeg ik mijn dochter. Wij zijn toen gaan lezen in het Lucas evangelie (24:36-46). Het was na de dood van de Here Jezus. De discipelen hadden juist gehoord, dat de Here zou zijn opgestaan. Terwijl ze daarover spraken, stond Jezus plotseling Zelf in hun midden. Hun reacties waren als die van mensen ult de twintigste eeuw: ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te zien (vs.37)! De Here probeert hen dan gerust te stellen en zegt (eerste bewijs!): ,,Ziet Mijn handen en mijn voeten, dat ik het Zelf ben.” Wat was er voor bijzonders aan Jezus’ handen en voeten? Wel, ze wisten allemaal, dat Hij gestorven was aan het kruis en dat zowel Zijn handen als Zijn voeten doorboord waren door grote ijzeren pinnen. Er waren dus herkenningstekenen! Maar de discipelen durfden hun ogen niet te geloven. Ze meenden een geest te zien. Jezus vervolgt dan met de woorden: ,,Betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft!” Maar deze mannen waren moderne ongelovigen. Het was te mooi om waar te zijn. Ze konden het van blijdschap nog niet geloven. Dan vraagt Jezus hun om iets te eten (vs.41). ledereen weet, dat een geest niet eet. Ze geven Hem dan een stuk gebakken vis, dat Hij eet voor hun ogen (vs.43). Dan herinnert Jezus hen aan Zijn woorden. Hij had hun geregeld gedeelten geciteerd ult de wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen (vs.44), waarin Zijn lijden, sterven en opstaan voorzegd werd. Toen opende Hij hun verstand, zodat ze de Schriften begrepen. Toen wisten ze het zeker: Jezus leeft!!!

Ze hadden het met hun eigen ogen gezien! Verder blijkt, dat de Here hun niet slechts één keer verscheen, maar gedurende veertig dagen (Hand. 1:3), dus vele malen! Hierna heb Ik mijn dochter ook nog gewezen op 1 Cor.15:6, waar Paulus het argument aanvoert, waarmee de grote Bijbelcriticus Rudolf Bultmann geen raad heeft geweten: de Here is gezien door meer dan 500 broeders tegelijk, waarvan het merendeel thans nog in leven is!” Deze laatste bijzin is Paulus’ antwoord voor de moderne twijfelaars van zijn dagen. Vind je het moeilijk om te geloven, dat de Here Jezus is opgestaan? Ga dan even mee, dan zoeken we een paar van deze 500 getuigen op, zodat je het uit hun elgen mond kunt horen. Dit is de kracht van Paulus’ argument! Wanneer daarbij tevens wordt beseft, hoe ongelovig de discipelen zelf eerst waren, dan moet hun eerlijke getuigenis bij ons bijna alle twijfel wegnemen. Deze mensen hebben Hem met hun eigen ogen gezien en hun handen hebben Hem betast (1 Joh.1:1)!

Daarom is de boodschap van Jezus’ dood en opstanding een historisch feit op basis van ooggetuigeverslagen. Van Zijn kruisdood zijn er ook buitenbijbelse bronnen. De Joodse schrijver Josephus, zowel als de Griekse historicus Tacitus en de Romeinse stadhouder Plinius hebben over Jezus geschreven als een historisch persoon.

DE HEMELVAART EEN HISTORISCH FEIT

Wanneer we dan verder lezen in Handelingen, blijkt ook de hemelvaart echt te zijn gebeurd. Er waren vele ooggetuigen, die Hem hebben zien opgenomen worden (Hand. 1:9-11). De hemelvaart van de Here Jezus is dus ook een historisch feit!

De toespraak van Petrus voor Joden
Dan breekt de Pinksterdag aan en begint Petrus zijn doordringende toespraak. Zijn boodschap is christocentrisch. ,,Mannen van Israël, hoort deze woorden!”
Dan zegt hij zes dingen over de Here Jezus:

1) Allereerst noemt hij Jezus’ naam, zuiver historisch (Hand.2:22).

2) Dan beschrijft hij Hem nader door te zeggen, dat Hij uit Nazaret kwam (dit is de betekenis van de aanduiding ,,de Nazoreeër).”

3) Vervolgens is Jezus ,,een man”, een historisch persoon van vlees en bloed.

4) Maar deze ,,man” heeft de geloofsbrieven van God vertoond! Hij werd door God ,,aangewezen door krachten, wonderen en tekenen!” Toen Hij gedurende een drietal jaren rondwandelde in Kanaän, heeft Hij ongelooflijke tekenen en wonderen gedaan. Deze lieten slechts één verklaring toe: Deze man is u van Godswege aangewezen!

5) Dan wordt gezegd, dat God door Hem al deze krachten, wonderen en tekenen ,,in jullie midden” heeft verricht! Het vond alles plaats in het centrum van de publieke belangstelling. Met andere woorden, het was publiek nieuws. Bij wijze van spreken, de dagbladen hadden er vol van gestaan! Dat is de kracht van het argument! Niemand kan en mag zeggen, dat Jezus niet door God is aangewezen door de krachten, wonderen en tekenen, die Hij deed! Het bovennatuurlijke is volkomen historisch geworden in onze Here Jezus Christus! Dat moeten we weer met grote kracht doorgeven aan de mensen van onze tijd! We zijn zo vergiftigd geworden door rationalistisch denken, dat we menen de historiciteit van het bovennatuurlijke te kunnen loochenen. Wie dat doet, loochent ook God, die in Christus volkomen ,, historisch” is geworden.
Zulke mensen komen in de leegte terecht. Maar onze God is in Christus neergedaald in onze geschiedenis en een historisch niet te loochenen feit geworden!!!

6) Petrus beroept zich tenslotte nog op de eigen wetenschap van zijn hoorders: ,,zoals jullie zelf weten!” Ze konden het niet ontkennen. Ze waren niet in staat om de ,,geloofsbrieven”, die God had gegeven aan Zijn eniggeboren Zoon te loochenen. Deze boodschap van Petrus doet zijn werk en er komen 3000 mensen tot geloof (Hand.2:41).

De toespraak van Petrus tot heidenen
Ongeveer tien jaar later wordt Petrus door de Here geleid naar Cornelius, die met een huis vol ,,heidenen” op hem wacht. Hij zegt tot deze mensen ongeveer hetzelfde als in Hand.2.

Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land (Hand.10:37). Wat wisten deze heidenen? Ze hadden gehoord van Johannes de Doper en van Jezus van Nazaret. Ze wisten van de Here Jezus, dat God Hem met de Heilige Geest en met kracht had gezalfd (vs.38). Hoe wisten ze dat? Door de grote wonderen, tekenen en krachten, die Hij deed! Hij ging rond, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem! Daarop zegt Petrus: ,,En wij (hij en de broeders, die hem vergezelden) zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft (v.39). Zelfs ongeveer tien jaar na de hemelvaart weten niet-Joden nog van de grote dingen, die er in verband met de Persoon van de Here Jezus Christus hadden plaats gevonden! Dit laat zien hoe overal in het land de mensen wisten van en spraken over hetgeen er gebeurd was. Dan spreekt Petrus nog over de opstanding, die hij bewijst door te wijzen op de door God te voren gekozen getuigen, die met Hem (Jezus) hebben gegeten en gedronken na Zijn opstanding. Nadat Petrus dan nog wijst op de woorden van de profeten, die getuigd hebben, dat een ieder, die in de Here Jezus gelooft, vergiffenis van zonden ontvangt, komen Cornelius en zijn hele huis tot geloof (vs.43-48).

DE TOESPRAAK VAN PAULUS VOOR FESTUS EN AGRIPPA

Paulus zit om zijn geloof gevangen. Op dit moment zijn we ongeveer 25 jaar na het lijden, sterven en opstaan van de Here. Op een bepaalde dag krijgt Paulus de gelegenheid zich te verdedigen. Hij geeft daarbij zijn persoonlijke getuigenis. Wanneer hij daarin wijst op de voorzegging door de profeten van het lijden van de Christus, Zijn opstaan uit de doden en de betekenis, die dit heeft voor Joden en Heidenen, beschuldigt Festus Paulus van wartaal (Hand.26:22-25). Paulus wijst dit van de hand en beroept zich op koning Agrippa: ,,de koning weet van deze dingen. ..want ik kan niet geloven, dat hem iets van deze dingen onbekend is; dit is immers niet in een uithoek geschied” (vs.26).

Weer wordt door een apostel gewezen op het onweerlegbare historische karakter van het lijden en opstaan van de Here Jezus. Paulus beroept zich daarbij, evenals Petrus in Hand.2, op het publieke karakter van alles wat er in verband met de Here Jezus Christus had plaatsgevonden. En koning Agrippa had niet de mogelijkheid het te ontkennen. Integendeel! De koning antwoordt: ,,Gij beweegt mij bijna een Christen te worden!” (vs.28 St.V.). Zelfs zo veel jaren later, kan Paulus nog steeds een beroep doen op de eigen wetenschap van de bewoners van zijn land!

CONCLUSIE:

Het leven, sterven, opstaan, ten hemel varen van onze Here Jezus, de tekenen, krachten en wonderen, die Hij deed, zijn publiek nieuws. Het hele land wist ervan, sprak erover, zelfs vele jaren nadien. Voor ons mensen van de twintigste eeuw zijn het puur historische feiten, die wezenlijke bestanddelen zijn van het Evangelie. Deze feiten zijn een fundament voor ons geloof. Op deze historische, machtige Zoon van God, onze Here Jezus Christus, mogen wij ons geloof bouwen.

Toen ik later nog eens nadacht over hetgeen ik door Gods genade voor mijn dochter heb mogen doen, zag ik dat ik een fundament, het enige!, heb mogen leggen, waarop zij haar geloof kon bouwen: de historische en blijvende realiteit van de Persoon en het werk van onze Here Jezus Christus! Ons geloof is niet een sprong in het duister, maar in het licht. In het licht van deze feiten geldt: Al wie op Hem zijn/haar geloof bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in