de komst van Jezus Christus staat voor de deur

0
2767

Al bijna 2000 jaar wordt in kerk en samenkomst plechtig het beroemde “ere zij God” gezongen. Iedereen, gelovig of kerst-christen, zingt dit bijbellied uit volle borst mee.

Bij de regels “vrede op aarde” zal een enkeling misschien zuchten: ‘was het maar waar’. Sinds de komst van de vredevorst zijn de oorlogen niet opgehouden. Het wordt alleen maar erger! Terwijl de Bijbel vol staat met beloften van vrede. De profeet spreekt zelfs over ‘eindeloze vrede’. De V.N. heeft nog geen commissie ingesteld om de zwaarden om te smeden tot ploegscharen en de tanks om te bouwen tot tractoren. Wanneer houdt het eindelijk eens op? Wanneer wordt er recht gedaan aan de tientallen miljoenen vluchtelingen? Wanneer zullen de ‘zachtmoedigen de aarde erven?’ (Mattheüs 5:5) nu zijn het nog steeds de machthebbers, de rijken en geweldenaars die de aarde overheersen en leegroven. Wanneer komt het kerstfeest waarbij we echt ‘vrede op aarde’ kunnen zingen?

HOOPVOLLE SIGNALEN

Kerstfeest wordt ook wel het feest van de hoop genoemd. Het is het feest van de gekomen verlosser. Maar meer nog het feest van de komende Messias. Zijn komst, nu bijna 2000 jaar geleden, heeft vrede met God gebracht voor ieder mens die Hem aanvaardt als verlosser. Zijn terugkeer zal vrede op aarde brengen. Nu zijn er op dit moment heel wat verrassende signalen dat die wederkomst van Jezus weleens heel dichtbij kan zijn. De Bijbel geeft heel wat aanwijzingen en voorzeggingen over Zijn komst als Vredevorst, die orde op zaken brengt op de aarde.

De apostel Paulus maakt duidelijk waar Hij vandaan zal komen: ‘de Verlossser zal uit Sion komen’. Sion ligt in Jeruzalem. Sion staat ook voor Israël. Vandaar dat de wereld zo tegen het zionisme is. De machten van deze wereld willen eigenlijk geen verlosser. Ze willen zelf aan de macht blijven. Het is duidelijk dat de huidige gebeurtenissen in en met Israël te maken hebben met de komst van de Messias en van Zijn Koninkrijk. Alles wat er nu in die regio gaande is, kunnen we terugvinden in profetische woorden uit de Bijbel. Israël ondergaat de barensweeën van de komende Vredevorst en Zijn Koninkrijk. Toen Jezus gekruisigd werd op de heuvel Golgotha, net buiten Jeruzalem, stond er op het opschrift bovenaan het kruis: ‘Jezus, de Nazoreeër, de Koning van de Joden’. Hij is heengegaan als Koning van de Joden en Hij zal terugkomen als Koning van Israël. Er zijn heel wat hoopvolle, profetische signalen dat die komst weleens heel dichtbij kan zijn.

ROERIGE TIJDEN

Welke zijn die profetische signalen, die erop wijzen dat Jezus spoedig als vredevorst zou kunnen komen? Er zijn er wel honderd in de Bijbel. Teveel om op te noemen. Profetieën over het herstel van het verwoeste Palestina zijn tot in de kleinste details uitgekomen. ‘Het land moet mooi gemaakt worden voor de komst van de Messias’ zeiden sommige rabbijnen. Verrassende en gedetailleerde vervullingen van de profetieën over de terugkeer van de Joden uit Rusland, uit Syrië en uit Ethiopië geven de huidige toestand een duidelijk bijbelse kleur. God is aan het werk voor Zijn volk Israël, dat wordt klaargemaakt voor de komst van de Verlosser. Al deze dingen gebeuren als voorbereiding voor de komst van de Verlosser voor Israël en daardoor ook voor de hele wereld. De bijbelse profetieën vertellen ons ook dat de strijd om Jeruzalem een hoofdrol speelt in de gebeurtenissen die aan de wederkomst van Jezus Christus voorafgaan. Die oorlog om de ‘heilige stad’ is al een paar jaar aan de gang. Hoe dat afloopt kunt u lezen bij de profeet Zacharia in de hoofdstukken 12 en 14. De volken worden nu al bedwelmd door Jeruzalem. Het gevecht om Jeruzalem zal zo hoog oplopen dat er een enorm leger van de V.N. tegen Jeruzalem en Israël ingezet zal worden. Een internationale ‘vredesmacht’ net als indertijd tegen Saddam Hoessein, maar dan veel groter. Dan zal de Here Jezus Zelf ingrijpen, terugkomen op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem en recht doen aan Zijn volk, aan Israël. Want ‘als Verlosser zal Hij voor Sion komen’. Pas als Jeruzalem de ‘stad van de Shalom’ is geworden, kan er aan ‘vrede op aarde’ gewerkt worden.

DE VERSNELLING

Het gaat allemaal razend snel in onze tijd. Het lijkt wel alsof God haast heeft met Zijn Koninkrijk. Maar het zal niet makkelijk zijn. Er komen oordelen over de volken, ook over ons volk. De vreselijke eindtijd kan elk moment doorbreken. Dat moet allemaal gebeuren voordat de Koning van Israël, de Vredevorst komt. Wij, u en ik, zijn bij deze ontwikkelingen betrokken. Het gaat niet alleen om Israël, de Arabieren of de politieke en kerkelijke wereldleiders. De hele wereld wordt met Israël en met de komende Koning van Israël, de Vredevorst geconfronteerd. Alle volken die meedoen aan de oorlog tegen Israël, zullen te gronde gaan. Iedereen die niet buigt voor Jezus, de Koning van de Joden, zal te gronde gaan. Nu moet er een duidelijke keuze gemaakt worden. Alle gebeurtenissen komen in een stroomversnelling. Kies dan nu wie u dienen zult! Neutraliteit is onmogelijk. Een duidelijke, daadwerkelijke keuze voor Jezus Messias, de Zoon van de levende God, de God van Abraham, Izaäk en Israël is nodig. Juist nu, Kerstfeest 2001, zijn die keuzen zeer urgent, voor de volken en voor ieder mens.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in