waarom Jezus?

0
2804

Geschreven door Nicky Gumbel
Met toestemming van Alpha-cursus Nederland, www.alpha-cursus.nl

Waarom is er zoveel belangstelling voor iemand die 2000 jaar geleden werd geboren? Waarom zijn zoveel mensen ook vandaag de dag zo enthousiast over die Jezus? Waarom heb je Jezus nodig? Waarom kwam Hij? Waarom stierf Hij

WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM IN HET LEVEN?

Relaties zijn spannend. Ze zijn het belangrijkste in ons leven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: zonder relaties met ouders, vriend/vriendin, man/vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden en ga zo maar door.
Het christelijk geloof staat of valt met relaties. In het christendom draait het om de meest belangrijke relatie die er bestaat; een relatie met degene die ervoor gezorgd heeft dat je er bent: God. Het gaat in het christelijk geloof dus niet in de eerste plaats over regels of over een filosofie, maar over een persoon. Die persoon, Jezus, leert ons wat bovenaan staat in het christendom. Dat is: God liefhebben en vervolgens de ander liefhebben. Alles draait dus om relaties met andere mensen.

IK HEB JEZUS NIET NODIG

Jij en ik zijn gemaakt om een relatie met God te hebben. Zonder die relatie zullen we altijd iets missen in ons leven. Dat merk je aan zo’n akelig leeg gevoel van binnen, dat maar niet weggaat.

Een rockzanger beschreef het door te zeggen: “I’ve got an emptiness deep inside”
Een huisvrouw beschreef het, in een brief aan mij, als “een diepe, diepe leegte” die ze voelde.
Een jong meisje noemde het een “gat in haar ziel”

Die leegte proberen mensen op verschillende manieren op te vullen. Sommigen proberen het met geld. Maar dat bevredigt niet. Aristoteles Onassis, één van de rijkste mannen ter wereld, zei op het einde van zijn leven: “Miljoenen geven je niet per sé wat je echt nodig hebt in het leven”. Anderen dempen de put met drugs, alcohol of door met relaties wat maar aan te rommelen. Een meisje zei tegen mij: “Deze dingen geven in eerste instantie wel voldoening, maar laten je daarna leeg achter”. Weer anderen proberen het met hard werken, muziek, sport of carrière. Op zich is er niets verkeerds aan deze zaken. Maar ze stillen de honger niet, die er diep in ieder mensenleven is.

Zelfs de meest intieme menselijke relaties, hoe mooi ook, kunnen die “emptiness deep inside” niet vullen. Niets vult dat dan de relatie met God, waarvoor je eigenlijk gemaakt bent.

Volgens de bijbel (de woorden en daden van God) is de oorzaak van die leegte het feit dat mensen God de rug toe hebben gekeerd.
Jezus zegt in de bijbel:”Ik ben het brood dat leven geeft” (Johannes 6 vers 35).
Dat wil zeggen dat hij de enige is die jouw diepste honger kan stillen, omdat hij het mogelijk maakt die relatie met God te herstellen.

VERLANGEN NAAR DE ZIN EN DOEL VAN HET LEVEN

Op een bepaalt moment stelt iedereen de vraag: “Wat doe ik nou precies op aarde?” of “Waar draait het leven nu om?” of “Heeft het leven zin?”

Albert Camus, een Franse filosoof zei eens: “De mens kan niet zonder zin leven”. Totdat je in die relatie met God leeft, zul je nooit het doel en de zin van het leven vinden. Andere dingen geven misschien bevrediging, maar die blijft niet. Alleen in een relatie ,et je Schepper, vind je de ware betekenis en het doel van je leven.

VERLANGEN NAAR EEN LEVEN NA DE DOOD

Voordat ik christen was, hield ik er nier van over het onderwerp dood na te denken. Mijn eigen dood leek nog ver weg. Ik wist niet wat ik kon verwachten en ik wilde er ook niet over nadenken. Ook al zegt de bijbel: “Hij heeft de mensen besef van tijd gegeven” (Prediker 3 vers 11). Ik wilde de feiten niet onder ogen zien. Want dat we allemaal dood gaan, is een feit. De meeste mensen willen niet sterven. We verlangen ernaar voort te leven na de dood. Alleen in Jezus Christus vinden we eeuwig leven. Want onze relatie met God, die hier en nu begint, overleeft de dood en gaar door tot in alle eeuwigheid.

VERLANGEN NAAR VERGEVING

Als je eerlijk bent, weet je dat je dingen doet waarvan je beseft dat ze fout zijn. Soms doe je dingen waar jij je rot over schaamt. Daarnaast zijn we zo met onszelf bezig, dat het alles in het leven verknoeit. Jezus zegt:”Dat wat uit de mens naar buiten komt, maakt hem onrein. Want uit zijn innerlijk, uit zijn hart, komen de slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, kwaadwillig-heid, jaloersheid, lasterpraat, hoogmoed, onverschilligheid. Al dit slechte komt uit het innerlijk van de mens en maakt hem onrein” (Marcus 7 de verzen 20-23).

Wat we nodig hebben, is vergeving voor die fouten. Iemand met kanker heeft een dokter nodig, of hij dat beseft of niet. Net zoals met kanker is degene die beseft wat hij nodig heeft beter af, dan degene die zich in slaap laat sussen door een vals gevoel van zekerheid.

Jezus heeft het mogelijk gemaakt, door zijn dood aan het kruis, dat jij vergeving krijgt en jouw relatie met God wordt hersteld. Op die manier gaf hij het antwoord op jouw diepste vraag.

WAAROM ZOU JE JE DRUK MAKEN OVER JEZUS?

Waarom zou je je druk maken over het christelijk geloof? Het simpelste antwoord is: omdat het waar is. Als het christelijk niet waar is, dan gooien we onze tijd weg. Als het waar is, dan is het van levensbelang voor iedereen.

Hoe weet je of het waar is?

Je kunt wat het christendom beweert, testen. Gewoon om dat het historische wortels heeft. Christelijk geloof is gebaseerd op het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ons geloof is gebaseerd op krachtig historisch bewijsmateriaal.

WIE IS JEZUS?

Jezus is de opmerkelijkste mens die ooit geleefd heeft. Hij is het middelpunt van onze beschaving. Per slot van rekening noemen we alles wat er gebeurde “voor Christus” en na hem “na Christus”.

Jezus was en is de Zoon van God. Sommige mensen denken dat hij gewoon een “grote religieuze leraar” was. Maar dat komt niet overeen met de feiten.

A) Wat zegt hij over zichzelf?

Jezus beweerde de unieke zoon van God te zijn, die op gelijke voet met God zelf staat. Hij zei het gezag te hebben om zonden te vergeven. Hij beweerde op een dag de wereld te zullen oordelen. En dat het dan belangrijk zal zijn hoe wij in dit leven op hem gereageerd hebben.

C.S. Lewis een Engelse schrijver stelde:

“Als zomaar iemand de dingen beweert die Jezus van zichzelf zegt, maakt hem dat nog geen grote morele leermeester. Hij is óf hartstikke gek óf hij is de duivel in hoogst eigen persoon. U moet zelf maar kiezen: of Jezus is en was de Zoon van God, of een idioot. Of nog erger …….. Maar laten we ophouden met die onzin over Jezus als een groot leraar in menselijkheid. De kans om dit te denken heeft hij ons niet gegeven. Dat wilde hij niet.”

B) Zijn karakter

Veel niet christenen beschouwen Jezus als hét voorbeeld van iemand die altijd op zoek was naar het belang van de ander.

De Russische schrijver Dostojewski, zelf een christen, zei: “Ik geloof dat niemand liefdevoller, dieper, sympathieker en perfecter is dan Jezus. Vol bewondering en tegelijkertijd ook jaloers zeg ik tegen mezelf, dat er niet alleen iemand is zoals hij, maar dat er ook nooit zo iemand als hij kan zijn”.

Wat betreft zijn leer lijkt iedereen het erover eens te zijn, dat die de puurste en beste is die ooit uit de mond van een mens gekomen is.

C.S. Lewis schreef: “Het lijkt duidelijk dat hij geen gek en ook geen boze geest was; dus hoe vreemd het ook lijkt, ik moet het uitgangspunt accepteren dat hij God was en is. God is in menselijke gedaante op deze, door de vijand bezette wereld, geland”.

C) Zijn overwinning op de dood

Het bewijs voor de lichamelijke opstanding is sterk. Toen de discipelen naar de graftombe gingen, vonden ze in het graf een stapeltje kleren en was het lichaam van Jezus Christus weg. In de zes weken na de opstanding werd hij, 11 keer, door meer dan 550 mensen gezien. Het leven van de discipelen werd veranderd en de christelijke kerk werd geboren en groeide dynamisch.

Een voormalig opperrechter in Engeland, Lord Darling, zei eens over de opstanding: “Er is ten gunste van de opstanding zo’n overweldigende bewijslast, positief en negatief, gelet op de feiten en de omstandigheden, dat geen enkele zichzelf respecterende jury ter wereld een ander dan een positief oordeel zou kunnen vellen over de opstanding”. De enige bevredigende verklaring voor alle feiten is: Jezus is inderdaad uit de dood opgestaan en hij bevestigd zó dat hij de Zoon van God was en is.

WAAROM IS HIJ GEKOMEN?

Jezus is de enige mens die er zelf voor gekozen heeft om geboren te worden. En hij is één van de weinigen die ervoor koos om te sterven.

Hij zei dat de enige reden voor zijn komst was, om voor ons te sterven. “Want ook de Mensen-zoon is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn en zijn leven te geven als een losprijs voor velen (Marcus 10:34).

De kruisiging is één van de meest wrede vormen van de doodstraf. Cicero, een Romeinse auteur, beschreef het als “de meest wrede en afzichtelijke vorm van marteling”. Jezus zou zijn gegeseld met een zweep gemaakt uit verschillende repen leer, zwaar gemaakt met stukjes metaal en bot. Volgens Eusebius, een historicus uit de derde eeuw, werden “de bloedvaten van het slachtoffer bloot gelegd. Spieren, zenuwen en ingewanden werden zo zichtbaar”. Daarna werd Jezus gedwongen een balk van 1,80 meter te dragen totdat hij bezweek. Toen hij de plaats van de executie bereikte, werden spijkers van meer dan 15 cm. Door zijn polsen en voeten geslagen. Op die manier werd hij aan het kruis gespijkerd. Urenlang hing hij daar onder folterende pijn.

Toch maakt de bijbel duidelijk dat er voor Jezus nog iets erger was dan de lichamelijke en emotionele pijn. Namelijk de geestelijke angst gescheiden van God te zijn, terwijl hij al onze zonden droeg.

WAAROM GING HIJ DOOD?

Jezus zegt dat hij stierf “voor” ons. Het woordje voor betekend “in plaats van”. Hij deed dit, omdat hij van ons houdt en niet wilde dat wij zouden boeten voor alle dingen die we verkeerd hebben gedaan. Op het kruis zei hij: “Ik neem al deze dingen op mij”. Hij deed dat voor jou en voor mij. Zelfs als jij en ik de enige personen op aarde waren, had hij het gedaan. Paulus schreef over: “de zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven”. (Galaten 2 : 20) Vanwege zijn liefde voor ons, gaf hij zijn leven als een losprijs.

Het woordje losprijs komt van de slavenmarkt. Een vriendelijke man kon een slaaf kopen en hem loslaten. Maar eerst moest hij de prijs betalen. Jezus betaalde door zijn bloed op het kruis de losprijs om jou vrij te laten.

VRIJHEID VAN WAT?

A) Vrijheid van schuld

Of je je schuldig voelt of niet, je bent schuldig voor God, doordat je zijn leefregels hebt gebroken in gedachte, woord en daad.

Wanneer iemand een misdaad pleegt, is er een straf die betaald moet worden. Op dezelfde manier staat er een straf op het breken van Gods leefregels, zoals die beschreven zijn in de bijbel. “Want de zonde betaalt een loon uit: de dood” (Romeinen 6 : 23). Het gevolg van de dingen die we fout doen, is de geestelijke dood. Dat wil zeggen van God afgesneden zijn voor eeuwig. We verdienen het allemaal om dié straf te ondergaan. Op het kruis nam Jezus deze straf in onze plaats op zich. Daardoor kunnen wij volledig vergeven worden en onze schuld wordt weggenomen.

B) Vrijheid van verslaving

De dingen die we fout doen, hebben iets verslavends. Jezus zegt: “iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde” (Johannes 8 : 34).

Jezus is gestorven om je vrij te maken van die slavernij. Op het kruis is de macht van de verslaving gebroken. Ook al val je af en toe terug, de macht van deze verslaving is gebroken toen Jezus je vrijkocht. Daarom zei Jezus verder “Pas als de Zoon u zal bevrijden zult u echt vrij zijn” (Johannes 8 : 36).

C) Vrij van angst

Jezus kwam “om door zijn dood de duivel, die de dood onder zijn macht heeft, uitte schakelen, en om al degenen die heel hun leven lang onder de angst voor de dood gebukt gingen, te verlossen van deze slavernij” (Hebreeën 2 : 14, 15). Je hoeft niet langer bang te zijn voor de dood.

Dood is niet het einde voor de mensen die Jezus heeft vrij gemaakt. Het is de toegang tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar we zelfs van de aanwezigheid van de zonde vrij zullen zijn. Als Jezus je vrij maakt van de angst voor de dood, dan maakt hij je vrij van iedere vorm van angst.

VRIJHEID WAARTOE?

Jezus is niet langer lichamelijk op aarde. Maar hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft zijn Heilige Geest gezonden om bij ons te zijn. Wanneer zijn Geest in je komt wonen, geeft hij je nieuwe vrijheid.

A) Vrijheid om God te kennen

De dingen die we fout doen, scheppen een barrière tussen ons en God. “Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God” (Jesaja 59 : 2). Toen Jezus aan het kruis stierf, verwijderde hij het obstakel tussen God en jou. Zo maakte hij het mogelijk een relatie met je Schepper te hebben. Jij wordt Gods zoon of dochter. De Geest maakt je zeker van deze relatie en hij helpt je om God beter te leren kennen. De Geest helpt je te bidden en om Gods woord (de bijbel) te begrijpen.

B) Vrijheid om lief te hebben

“Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4 : 19). Wanneer we naar het kruis kijken begrijpen we Gods liefde voor ons. Wanneer de Heilige Geest in je komt wonen, ervaar je die liefde. Wanneer je dat doet, ontvang je een nieuwe liefde voor God en voor andere mensen. Jij bent vrijgemaakt om een leven van liefde te leven. Om een leven te leiden dat eerder draait om het liefhebben en dienen van Jezus en andere mensen, dan een leven wat alleen maar draait om jezelf.

C) Vrijheid om te veranderen

Mensen zeggen soms: “Je bent wat je bent. Je kunt niet veranderen”. Het goede nieuws is dat je met behulp van de Geest kunt veranderen. De Heilige Geest geeft je de vrijheid om het soort leven te leiden dat je eigenlijk altijd zou willen leven. Paulus vertelt ons dat de vrucht van de Geest is: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, eenvoud en zelfbeheersing” (Galaten 5 : 22). Wanneer je de Heilige Geest vraagt om in je te komen wonen, zullen deze prachtige kenmerken in je leven zich gaan ontwikkelen.

WAAROM NIET?

Dus, God geeft je in Jezus Christus vergeving, vrijheid en de Geest van liefde. Dit zijn allemaal geschenken van God. Wanneer iemand je een cadeautje geeft, kun je kiezen. Je kunt het accepteren, open maken en er blij mee zijn. Of je kunt zeggen: “Nee, bedankt”. Helaas hebben veel mensen excuses om het cadeautje van God niet te accepteren.

Hiernaast vind je een aantal van die excuses:

A) Ik heb God niet nodig

Wanneer mensen dat zeggen, bedoelen ze dat ze best gelukkig zijn zonder God. Wat ze niet beseffen is, dat onze grootste behoefte niet geluk is, maar vergeving. Je moet wel heel trots zijn om aan te geven dat je geen vergeving nodig hebt. We hebben allemaal vergeving nodig. Zonder vergeving zit je zwaar in de problemen. Want God is niet alleen een liefhebbende vader, maar ook een rechtvaardige rechter. Je accepteert wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan, of je betaalt op een dag zelf de rechtvaardige prijs voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan.

B) Ik moet zoveel opgeven

Soms legt God zijn vinger op iets in je leven waarvan jij weet dat het fout is. Iets wat je eigenlijk moet opgeven wanneer je een relatie met God door Jezus wilt hebben. Dan moet je onthouden:

God houdt van jou.
Hij vraagt alleen maar of je die dingen wilt opgeven die je leven minder goed maken. Als mijn kinderen met een broodmes spelen, vertel ik ze daarmee op te houden. Niet omdat ik hun plezier wil bederven, maar omdat ik niet wil dat ze zich pijn doen.

Wat je opgeeft staat in geen verhouding tot wat je kunt ontvangen.
God geeft je zoveel ruimte dat je jezelf op je best kunt ontplooien. De prijs om geen christen te worden is veel hoger dan de prijs die je betaald om wél een christen te worden.

Wat jij op moet geven is niets in vergelijking met wat Jezus opgaf voor jou, toen hij voor jou aan het kruis stierf.

C) Er zit vast een addertje onder het gras

Soms vinden mensen het moeilijk iets dat gratis is te accepteren. Ze vinden dat het allemaal te gemakkelijk gaat. Vandaar dat ze denken dat er een addertje onder het gras zit. Wat ze niet begrijpen is, dat het voor ons wel gratis is, maar niet voor Jezus. Hij betaalde er voor met zijn eigen leven. Het is voor jou gemakkelijk, maar dat was het niet voor hem.

D) Ik ben niet goed genoeg

Niemand van ons is goed genoeg. Je kunt jezelf nooit acceptabel maken voor God. Dat is precies waarom Jezus gekomen is. Hij maakt het mogelijk dat God je accepteert zoals je bent. Wat je ook gedaan hebt en wat voor puinhoop je ook van je leven hebt gemaakt.

E) Ik hou het nooit vol

Je hebt gelijk wanneer je denkt dat je geloven nooit volhoudt. Je kunt nu eenmaal niet jezelf blijven. Maar Gods Geest, die in je komt wonen, geeft je de macht en de kracht om christen te blijven.

F) Ik doe het straks wel

Dit is misschien het meest gebruikte excuus. Soms zeggen mensen: “Ik weet wel dat het waar is, maar ik ben er nog niet klaar voor.” Ze stellen het uit. Hoe langer je het uitstelt des te moeilijker wordt het om een keus te maken en des te meer mis je het goede leven met God. Bovendien weet je niet zeker of je ooit nog een andere keus krijgt. Wanneer ik voor mijzelf spreek, heb ik maar van één ding spijt, dat ik het cadeautje nooit eerder heb aangenomen.

WAT MOET JE DAN DOEN?

De bijbel maakt duidelijk dat je iets moet doen om het cadeautje dat god je aanbiedt te accepteren. Dit is een daad van vertrouwen. Johannes schrijft: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon ervoor over had: iedereen die in hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven” (Johannes 3 : 16).

Geloven draait om vertrouwen wat teruggaat op alles wat je van Jezus weet. Het is geen gokken. Het is je toevertrouwen aan een persoon. Het lijkt een beetje op de stap die een bruid of een bruidegom op hun trouwdag zetten als ze zeggen “Ja, ik wil”. De manier waarop mensen die stap in vertrouwen nemen verschilt enorm. Ik wil één manier beschrijven waarop je die nú zetten. Hij kan worden samengevat in drie simpele woorden:

Het spijt me
Vraag God om je te vergeven. Keer alle dingen in je leven waarvan je weet dat ze fout zijn de rug toe. Dit is wat de bijbel bedoeld met “berouw hebben”.

Dank U
We geloven dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Bedank hem omdat hij voor jou stierf en voor zijn cadeau van vergeving, vrijheid en zijn Geest.

Alstublieft
God dringt zich nooit aan je op. Jij moet zijn cadeautje accepteren en hem uitnodigen door zijn Geest in je komen wonen.

EEN RELATIE MET GOD

Wanneer je een relatie met God wilt hebben, en je klaar bent om deze drie dingen te zeggen, dan tref je hier een kort gebed aan wat je kunt bidden.

Dit gebed is het begin van de relatie:

“Heer Jezus,
ik heb spijt van alle dingen die ik fout heb gedaan in mijn leven.

(Neem een kort moment om vergeving te vragen voor iets speciaals dat door je hoofd gaat.)

Dank u, dat u voor mij aan het kruis bent gestorven, zodat ik vergeving krijg en vrij wordt gemaakt.

Dank u, dat u mij vergeving en het cadeautje van uw Geest aanbiedt. Ik wil dat cadeautje ontvangen.

Alstublieft, kom in mijn leven door uw heilige Geest en blijf voortaan altijd bij mij.

Dank u Jezus. Amen.

WAT NU?

1) Vertel het aan iemand.

Het is belangrijk om aan iemand over je keuze te vertellen. Op die manier onderstreep je het voor jezelf de beslissing die je net hebt gemaakt. Vaak is het zo dat dingen een realiteit worden wanneer je ze aan anderen vertelt. Misschien is het goed om het te vertellen aan iemand waarvan je denkt dat hij blij zal zijn met dit nieuws!

2) Lees je bijbel.

Wanneer je “ja” tegen Jezus hebt gezegd en je vertrouwen in hem hebt gesteld, wordt je een kind van God (Johannes 1 : 2). Hij is je hemelse Vader. Zoals iedere vader wil hij dat je een intieme band met hem hebt. Je ontwikkelt die relatie wanneer je naar hem luistert. Dat doe je door allereerst je bijbel te lezen en tot hem te spreken in gebed.

De bijbel is het woord van God. Het is misschien nuttig om iedere dag te beginnen met het lezen van de eerste verzen uit het Johannesevangelie. Vraag God om tot je te spreken wanneer je leest.

3) Begin iedere dag met God te spreken (d.w.z. bidden).

Het volgende rijtje heeft mij altijd erg geholpen:

aanbidding: prijs God voor wie hij is en wat hij gedaan heeft;
schuldbelijdenis; vraag God vergeving voor alles wat je fout hebt gedaan;
dank: bedank God voor gezondheid, familie, vrienden, etc.
voorbede: bid voor anderen, vrienden, etc. en voor jezelf.
4) Ga naar een levende kerk

Zoek andere christenen op om God te aanbidden, om te horen wat God te zeggen heeft, voor jouw leven en voor deze wereld, om elkaar een hart onder de riem te steken en vrienden te maken. De kerk is zo’n plaats waar je andere christenen vindt.

Tenslotte ……..
Het voorgaande gebed veranderde mijn leven (Nicky Gumbel) totaal. Het is het beste en belangrijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik vertrouw er op dat dit voor jou niet anders zal zijn!

Alpha-cursus
Bovenstaande tekst is een introductie op de Alpha-cursus. Al meer dan een miljoen mensen gingen jou voor en volgden de Alpha-cursus. Vragen die aan bod komen zijn: Wat is de zin van het leven? Wat gebeurt er als we sterven? Wat heeft Jezus met ons leven vandaag te maken? Hoe omgaan met schuld?
voor meer informatie: www.alpha-cursus.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in