Hij werd verwacht

0
2406

We weten dat Jezus geen fantasiefiguur is maar werkelijk heeft bestaan. Een ander detail dat Jezus volkomen uniek maakt is dat zijn komst uitgebreid is aangekondigt in de boeken van het Oude Testament. Het geboortekaartje van Jezus was als het ware al gedrukt, honderden jaren voordat hij geboren zou worden.

WAT IS HET OUDE TESTAMENT?

de bijbel kun je in twee delen verdelen, de tijd voor Jezus en de tijd na Jezus. De geschriften van de tijd voor Jezus heten ook wel het Oude Testament. In het oude Testament lezen we over Adam & Eva, hoe ze door ongehoorzaamheid van God’s direkte nabijheid afgesneden werden. God bedenkt dan een plan om de mensheid weer met Zich te verzoenen, dit plan begint met Abraham. God belooft Abraham dat uit Hem een groot volk voort zal komen, en uiteindelijk zal uit dat volk de Messias, de van God gezondene naar deze wereld komen. En er worden ons in het Oude Testament heel veel byzonderheden over deze Persoon meegedeeld. De vraag is: is Jezus die persoon, “bent U het die komen zou”?

PROFETIEËN

interessant is het allereerst te zien dat Jezus de profetieën in het Oude Testament op zichzelf betrok. Zo citeert Hij op een gegeven moment een gedeelte uit het bijbelboek Jesaja:

De Geest van de Here is op Mij. Hij heeft Mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.

Na het voorlezen van de verzen sluit Jezus het boek en verbijstert de toehoorders door hun mede te delen dat deze woorden voor hun ogen in vervulling zijn gegaan. De mensen zijn woedend want ze beseffen ten volle dat Jezus zich als de beloofde Messias voordoet. En ze zien in Jezus niet meer dan een gewone timmermanszoon. Het voorval eindigt ermee dat ze Jezus van de berg willen storten maar dat gebeurt nog niet. (Lukas 4: 16-30)

Een andere profetie uit Jesaja laat zien dat de Messias mens geworden God is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders, en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk,doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. (Jesaja 9: 5,6)

Hier wordt dus gesproken over een geboren mens die tegelijk God is. Hij is de grondlegger van een nieuw koninkrijk dat zal aanbreken bij zijn wederkomst.

Andere profetieën laten heel interessante aspecten van zijn leven zien.

ZIJN GEBOORTE

Bethlehem in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft. (Micha 5:1)

De profeet Micha profeteert 650 jaar voor Zijn komst, dat de beloofde Messias geboren zal worden in Bethlehem. het is algemeen bekend dat Jezus inderdaad in Bethlehem geboren is.

ZIJN LIJDEN EN STERVEN

Waarschijnlijk zijn de wonderlijkste voorzeggingen met betrekking tot de Messias wel de profetieën omtrent zijn verwerpen en zijn lijden. Een van de meest opmerkelijke passages betreffende zijn verwerping vinden we in Jesaja 53. In dit gedeelte spreekt de profeet over zijn verwerping door de Joden, wat op zich opmerkelijk is, aangezien Jesaja een Joodse profeet was die deze woorden schreef tenminste 700 jaar voor Christus werd geboren. Jesaja voorzegde dat zijn volk de man zou vermoorden naar wie het juist had uitgekeken. (Jesaja 53:1-3) Daarnaast werd hier nog voorzegd dat de Joden deze man zouden verwerpen omdat hij niet de koninklijke luister bezat die zij van hem verlangden. Jesaja zei dat hij zou worden ‘veracht en verstoten’ en dat is inderdaad gebeurd. In dit gedeelte wordt de geloofwaardigheid besproken van de Messias als de persoon die zich zou opofferen voor de verdorvenheid en slechtheid van zijn medemens:

‘nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen’ (Jesaja 53:4-6)

Dit is precies op toepassing van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit 700 jaar voor zijn komst al opgeschreven is.

DE MANIER VAN STERVEN

Jezus vertelde zijn discipelen dat zijn lijden ook in de psalmen werd voorzegd (Lucas 24:44-46). Een van de duidelijkste profetieën vinden we in Psalm 22, die meer dan 1000 jaar voor Christus door koning David werd geschreven. David beschrijft gebeurtenissen die hijzelf niet kan hebben meegemaakt, omdat ze buiten zijn ervaringswereld lagen.

De psalmen werden aanvaard als het woord van God en David had ‘in de geest’ gesproken, zoals de oude rabbijnse scholen erkenden. De psalmist geeft een gedetailleerde, nauwkeurige voorzegging van iemands kruisiging. Hij spreekt over het lijden van de Messias alsof hij met Hem aan het kruis hing, Zijn pijnen voelde en de mensen en gebeurtenissen rond Hem zag. Sprekend in de geest van de Messias zegt David: ‘Als water ben ik uitgestort’, doelende op de overvloedige transpiratie van iemand die in de brandende zon hangt. ‘En al mijn beenderen zijn ontwricht’: dit is een van de ondraaglijkste aspecten van de kruisiging: de gewrichtsbanden worden uitgerekt en de beenderen schieten uit hun gewrichten.

Hij vertelt van de ontzettende dorst: ‘mijn tong kleeft aan mijn gehemelte’. Toen Jezus aan het kruis hing zei Hij: ‘Ik heb dorst’.

‘Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad’ (Psalm 22:15-19).

Het woord ‘hond’ was een onder de joden gebruikelijk woord voor heiden; Jezus was bij zijn kruisiging inderdaad omringd door heidenen. Naakt werd Hij aan het kruis gehangen; deze passage spreekt van de schande der kruisiging. Aan de voet van het kruis dobbelden de soldaten om zijn gewaad.

Hoe volmaakt deze passage al is door haar profetische nauwkeurigheid, zij wint nog aan belangrijkheid wanneer we beseffen dat in de tijd dat David dit schrijft de kruisiging nog niet werd gebruikt als methode om te straffen. In die tijd werden de Joden door steniging ter dood gebracht. Pas omstreeks 200 v Chr. Toen de Romeinen deze wrede praktijken gingen toepassen, raakte het kruisigen op grote schaal in zwang. Dat is dus 800 jaar na deze profetie.

Deze gedeeltes zijn slechts een fractie van de voorspellingen die er in het Oude Testament over Jezus gedaan zijn. In totaal zijn er ongeveer 60 Messiaanse profetieën gedaan en 270 die er mee samenhangen. En al deze profetieën wijzen naar één persoon: Jezus Christus.

In de profetieën hebben we een duidelijk en objectief bewijsstuk in handen dat laat zien dat Jezus werkelijk was wie Hij altijd beweerde te zijn, nl de verlosser van deze wereld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in